ความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคมให้น่าอยู่

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และสังคม เช่น การจัดงานทอดกฐินประจำปี เวียนไปตามสำนักงานสนาม การก่อสร้างต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคีกับคนในชุมชน