งานด้านความปลอดภัย

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

งานด้านความปลอดภัย

บริษัท ผาตูบ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ควบคู่กับการปฏิบัติงานประจำของพนักงานไว้ ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด
  3. บริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ
  4. บริษัทฯ จะปรับปรุง ป้องกัน และควบคุมอันตรายจากการดำเนินงานทุกกิจกรรม เช่น งานผลิต,งานตักขาย, งานบรรจุถุง, งานซ่อมบำรุง และทุกงานที่เกี่ยวข้องในการว่าจ้างที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ว่าจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สาม
  5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัยตามหลักการ 5 ส.
  7. บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ และจะมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจโดยดำเนินการตามหลัก 3 R (Reduce/Reuse/Recycle)
  8. บริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรม และป้องกัน เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านสาธารณสุข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน
  9. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการรณรงค์ โครงการขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ให้กับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจในนโยบาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  10. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการรณรงค์โครงการ ดื่มไม่ขับ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่ต้องเป็นศูนย์

ทั้งนี้บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ให้กับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ และเข้าใจในนโยบาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ได้อย่างถูกต้อง