ผู้บริหาร

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

กรรมการบริหาร

นายเกรียงศักดิ์ ศิริวิมลมาส

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท Computer Science East Texas State University

นายวิษณุ เพ็ญตระกูล

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย