สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk)

ช่องทางติดต่อเรา

3/6 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2591-6056
แฟกซ์/โทร. 0-2591-9496

service@phatub.com

สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk)

การสนทนาความปลอดภัย

เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการย้ำเตือนพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

การสนทนาความปลอดภัย

มักจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หรือ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ที่พนักงานประสบมาด้วยตัวเอง โดยที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือได้รับการแบ่งปันมาจากที่อื่น เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงป้องกัน หรือเตือนสติเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง

ฝึกการหยั่งรู้ระวังภัย (KYT)

กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกการพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดที่ว่าช่วยกันทำอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ มีการฝึกอบรมทางด้านความรู้ และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัสด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือรือร้น

กิจกรรม KYT เน้นการรู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือทำกันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม