Other safety activities

Contact Us

3/6 Tesabalnimitrneau Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand.

Tel. 0-2591-6056
Fax/Tel. 0-2591-9496

service@phatub.com

Other safety activities

นอกเหนือกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอแล้ว เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยอื่น ๆ กับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย