Safety driving

Contact us

3/6 Tesabalnimitrneau Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand.

Tel. 0-2591-6056
Fax/Tel. 0-2591-9496

service@phatub.com

Safety driving

ขับขี่ปลอดภัย

เป็นโครงการที่รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการขับขี่ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

ตรวจแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจความพร้อมของพนักงานก่อนปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเครื่องจักร เช่น รถบรรทุก, รถขุด และเครื่องจักรหนักอื่นๆ โดยมีเกณฑ์การตรวจเช็คตามมาตรฐานของอุปกรณ์ตรวจเช็ค โดยต้องมีค่าแอลกอฮอล์ไม่เกิน 16 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (ไฟสีเหลือง) มาตรการการควบคุมโดยหากตรวจพบจะให้พนักงานหยุดพัก 2 ชม. แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนให้พนักงานไปปฏิบัติงาน

ตรวจสารเสพติด

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด

มาตรการการควบคุมกรณีตรวจพบจะทำการตรวจซ้ำกับพนักงานที่ตรวจพบอีกครั้งนึงภายใน 1 สัปดาห์ซึ่งถ้ามีการตรวจพบอีกครั้ง จะส่งพนักงานเข้าบำบัดต่อไป

การตรวจความปลอดภัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน

วัตถุประสงค์เพื่อเข้าสุ่มตรวจพนักงานขับเครื่องจักรในเวลากลางคืน พร้อมสุ่มตรวจสภาพเครื่องจักรที่ปฏิบัติการในตอนกลางคืน